Huurdersoverlegavond 2018

Verslag Huurdersoverlegavond d.d. 6 juni 2018 te Hilversum

Aanwezig namens HGO:

Dhr. K. van Beest (vice voorzitter)
Dhr. J. Ruijzendaal (penningmeester)
Dhr. E. Beuker (tweede secretaris)
Dhr. H. Calis
Mevr. C. de Leeuw-Henderson
Dhr. F. Ruijter
Mevr. J. Huijgen (notulen)

Namens de werkorganisatie:
Dhr. M. van Gessel
Mevr. J. Brummelman
Mevr. H. Haasnoot

Daarnaast zijn er 19 personen aanwezig.

1. Opening
Bij afwezigheid van Henk Dijks zit Koen van Beest vanavond de vergadering voor.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de huurdersoverlegavond. Van de corporatie zijn Hester Haasnoot, Jenny Brummelman en Maarten van Gessel (vanaf punt 5) aanwezig.

2. Vaststellen/aanvullen agenda
De heer Huizer verzoekt om de volgende punten te bespreken: Contacten tussen bewoners en HGO en het aardgasvrij maken van bepaalde wijken in Hilversum.
Er volgt een voorstelrondje van het bestuur. Er zijn twee nieuwe bestuursleden die overgenomen zijn van de huurdersorganisatie uit Laren: Henk Calis en Cristina de Leeuw-Henderson.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
- De voorzitter vertelt dat Lydi Daselaar, bestuurslid en secretaris, in september 2017 helaas is overleden. Eveneens overleden is de heer Jan Goudberg, oud bestuurslid.
De voorzitter draagt een gedicht van Toon Hermans voor ter nagedachtenis aan deze betrokken bestuursleden.
- De corporatie heeft een award gekregen voor het energiezuinig maken van woningen.

4. Notulen 8 juni 2017
De heer Van Veen merkt op dat hij de notulen niet heeft ontvangen. De notulen zijn te lezen op de website. De heer Huizer stelt voor dat er in het bewonersmagazine een mededeling komt zodra de notulen online staan met het noemen van de mogelijkheid om de notulen op te vragen. De voorzitter bedankt de heer Huizer voor deze suggestie.
De heer Van Veen wil nog graag een uitdraai van de vorige notulen. Ed Beuker meldt dat vanavond de adresgegevens ingevuld kunnen worden om de notulen toegestuurd te krijgen. Er zijn geen opmerkingen op de notulen, deze worden vastgesteld.

5. Werkzaamheden 2017
De voorzitter vertelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Enkele leden van het HGO-bestuur woonden een groot aantal prestatieafspraken bij in de gemeenten Blaricum, Hilversum en Gooise Meren. Vergaderingen hierover zijn in de meeste gevallen ook doorgetrokken naar 2018. Het huurbedrag werd per 1 juli 2017 verhoogd met 0,3 % voor alle huurders, een verhoging waarin het bestuur van de HGO zich kon vinden. Afgesproken is dat er kritisch gekeken blijft worden hoe de huren betaalbaar kunnen blijven. Er is nog geen permanente vervanger voor Lydi Daselaar gevonden. Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door de tweede secretaris, Ed Beuker.
Er zijn tien bestuursvergaderingen geweest, er is vier keer met de directie vergaderd en één keer met de RvT. Verder waren er veel vergaderingen inzake prestatieafspraken.
Het bestuur van de HGO heeft er ook in 2017 naar gestreefd zo goed mogelijk de belangen van de huurders te vertegenwoordigen. Ook hebben leden van het bestuur symposia bijgewoond en aan diverse cursussen deelgenomen.
De voorzitter loopt het overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar door, zoals te lezen in het jaarverslag 2017.
Het bestuur is erg blij met de hulp van Hester Haasnoot en Jenny Brummelman inzake de prestatieafspraken.
Koen van Beest vertelt dat hij einde van 2018 zijn functie als vicevoorzitter zal neerleggen. Henk Dijks heeft zich voor de komende drie jaar weer beschikbaar gesteld.

6. Plannen voor 2018
Gevraagd wordt wat er van de plannen van 2017 gerealiseerd is. De voorzitter vertelt dat er met diverse gemeenten prestatieafspraken zijn vastgesteld. Hiervoor zijn ook vergaderingen geweest.
De prestatieafspraken zijn terug te vinden op de website van de betreffende gemeente.
Alleen bij Gooise Meren is dit nog niet afgerond.
Verder is de website verbeterd. Er zijn nieuwe bestuursleden aangenomen. De energiestrategie is ondertekend. Er heeft een fusie plaatsgevonden met woningbouwvereniging Laren. De huurverhoging is besproken met de corporatie (alleen inflatiecorrectie). Door Gooi en Omstreken zijn veel woningen energiezuinig gemaakt waarvoor ook een Award is ontvangen.
Johan Ruijzendaal benadrukt dat HGO de huurders vertegenwoordigt voor beleidszaken bij de corporatie.
Gevraagd wordt wat de rol van HGO is als Gooi en Omstreken prestatieafspraken maakt met de gemeente. De voorzitter vertelt dat er in het verleden geen betrokkenheid was van HGO, maar dat nu in de Woningwet is vastgelegd dat de huurdersorganisatie als volwaardige partij aan tafel zit. Ook tekent HGO mee.De plannen voor 2018 zijn:
- Kwaliteit van service: aandringen op handhaving van het huidige hoge serviceniveau van de corporatie.
- Aandacht voor gepaste huurverhogingen.
- Monitoren van nieuwbouw van sociale huurwoningen op basis van prestatieafspraken.
- Aanbrengen voorzieningen voor duurzaamheid.
- Continuering van goed overleg met alle partijen.

De heer Huizer merkt op dat er overleg is met alle partijen, maar dat contact met de bewonerscommissies ontbreekt. De voorzitter vertelt dat de bewonerscommissies eerder uitgenodigd zijn maar dat hier minimaal respons op is gekomen. De heer Huizer vindt dat HGO mooi werk doet maar onvoldoende geïnformeerd is door de achterban. Hij heeft twee keer een mail gestuurd met verzoek om contact maar hier geen antwoord op gekregen.
De heer Van Veen merkt op dat hij zich ook afvraagt hoe HGO aan informatie van de achterban komt, vanavond is er maar een half procent van de huurders aanwezig.
De voorzitter heeft groot respect voor de mensen die vanavond aanwezig zijn en vindt het ook jammer dat er zo weinig mensen aanwezig zijn. Het bestuur is bezig om de achterban op een andere manier te betrekken.
Gevraagd wordt of iedereen een uitnodiging krijgt. Deze staat in het bewonersmagazine met een antwoordkaartje erbij. Een mevrouw uit Bunschoten merkt op dat zij het blad hooguit één keer per jaar ontvangt.

7. Vragen
De heer Huizer vertelt dat in de Hilversumse Meent een pilot aan de gang is in verband met het aardgasvrij maken van woningen. Meneer heeft informatie gekregen waarin staat dat de huurdersorganisatie betrokken wordt in de werkgroep. Hij heeft een mail hierover gestuurd naar HGO met vragen en het aanbod om met betrekking tot de Hilversumse Meent hand- en spandiensten te verlenen. Deze mail is blijkbaar niet aangekomen want ook hier is geen antwoord op gekomen.
Jenny Brummelman, beleidsadviseur Gooi en Omstreken, vertelt dat er veel gesprekken lopen over de verduurzaming. Er is een aparte groep opgesteld voor de Hilversumse Meent waarin ook huurders zijn betrokken. De gemeente bekijkt welke aanpak er gekozen zal worden. Er komt nog een mogelijkheid voor bewoners om zich aan te melden en mee te praten. De bedoeling van de gemeente is zeker om huurders hierbij te betrekken. Zodra het moment daar is zal dit gebeuren. Communicatie gaat in principe via de gemeente.
De heer Huizer vertelt dat er in de Hilversumse Meent al een werkgroep is waar de corporatie in zit. Meneer wil weten of hij zich hiervoor nog kan aanmelden. Jenny zal na de vergadering gegevens met de heer Huizer uitwisselen en nagaan of dit nog mogelijk is.De heer ter Lien vraagt of er ook mensen in het bestuur zitten vanuit Hilversum, oorspronkelijk St. Joseph. Dit is niet het geval.
De heer Berends zegt dat de huurdersoverlegavond voorheen op wisselende locaties was, nu is deze al een aantal jaar in Hilversum. Mogelijk komen er meer mensen als het overleg weer een keer op een andere locatie plaatsvindt. Het bestuur zal dit bespreken.
Mevrouw Peters, al een aantal jaar secretaris van bewonerscommissie St Joseph, heeft nog nooit een uitnodiging langs zien komen van HGO.
Het bestuur zal bespreken hoe dit contact aangepakt zal worden.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur en er volgt een pauze.
Na de pauze zal mevrouw Carola v.d. Berg van de gemeente Hilversum een en ander vertellen over de buurtcoach.