Huurdersoverlegavond 2017

Verslag Huurdersoverlegavond d.d. 8 juni 2017 te Hilversum

Aanwezig namens HGO:
Dhr. H. Dijks (voorzitter)
Dhr. K. van Beest (vice voorzitter)
Dhr. J. Ruijzendaal (penningmeester)
Mevr. L. Daselaar (secretaris)
Dhr. E. Beuker
Dhr. F. Ruijter
Mevr. J. Huijgen (notulen)

Namens de werkorganisatie:
Dhr. M. van Gessel
Dhr. P.J. Geerligs

Daarnaast zijn er 25 personen aanwezig.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De bestuursleden worden voorgesteld. Er zijn 25 personen aanwezig, dit is in relatie met het aantal huurders een klein aantal. HGO is een stichting en heeft dus geen leden maar wil wel graag dingen van de achterban weten. De heer Dijks vertelt dat er in de loop van het jaar een enquête zal komen om naar een aantal zaken te informeren bij de huurders. HGO hoopt dat er voldoende respons komt op de enquête.
Voor de taken die HGO heeft in de prestatieafspraken is ook informatie nodig. Hierin komen een aantal punten naar voren die voor de huurders van belang zijn, dit zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid van voldoende huurwoningen, duurzaamheid en wonen en zorg. Voor de meeste gemeenten zijn de afspraken rond maar voor Gooise Meren en Blaricum nog niet.

2. Vaststellen/aanvullen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

4. Notulen 9 juni 2016
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, deze worden vastgesteld.
Mevrouw Koenen heeft de notulen niet gelezen, de voorzitter zal haar een exemplaar geven zodat zij deze in de pauze kan lezen.

5. Werkzaamheden 2016
HGO heeft vier keer per jaar een overleg met de corporatie, verder worden er tien bestuursvergaderingen per jaar gehouden en één keer per jaar is er een overleg met de RvT.
In het kader van de professionalisering van huurdersorganisaties is kennis nodig. Deze kennis komt bijvoorbeeld van de Woonbond. Verder was er overleg in H2O verband.
Dit heeft geleid tot het aanstellen van een adviseur. De adviseur haalde nogal veel taken naar zich toe en HGO vond de begroting die deze persoon indiende erg hoog en heeft daarom besloten om hier niet mee verder te gaan.
Verder zijn er vergaderingen geweest in het kader van de prestatieafspraken met de zes gemeenten.

De heer Van Beest vertelt een en ander over de congressen, bijeenkomsten en landelijke regionale contactdagen die bezocht zijn en die voor HGO en dus voor de huurders van belang waren. De provinciale vergaderingen van de Woonbond zijn bezocht. De Woonbond is de enige organisatie die naar het ministerie en de politiek kan dus HGO vindt het belangrijk om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn en inbreng te geven.
De Woonbond heeft in diverse provincies vergaderingen en HGO hoort bij Noord Holland. De vergaderingen zijn bijgewoond door de heren Van Beest en Dijks.
In juni 2016 waren 1,6 miljoen hurende huishoudens aangesloten bij de Woonbond.
Verder is de landelijke huurdersdag 2016 bezocht, deze is georganiseerd door de Woonbond en was een zinvolle en interessante dag.
Als laatste zijn de vergaderingen van ‘eigen kracht’ bijgewoond door de heer Van Beest. Dit is een platform van regionale interdisciplinaire kennisuitwisseling.
Een en ander is mogelijk omdat het bestuur een goed team is en de samenwerking met de corporatie heel goed is.

De heer Dijks vertelt dat het bestuur nu uit zes personen bestaat maar dat nog niet alle gemeenten vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Het zou fijn zijn als er ook iemand uit Bunschoten of Gooise Meren in het bestuur zou plaatsnemen, mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij één van de bestuursleden.

De volgende resultaten zijn in 2016 geboekt:
HGO heeft gefungeerd als bemiddelaar voor diverse huurders en hun vragen naar de juiste personen/afdelingen gedirigeerd.
Er zijn adviezen ingediend voor:
- (nieuwbouw) projecten;
- verdeling daeb en niet-daeb woningen;
- sloop en renovatiebeleid;
- passend toewijzen.

Huurverhoging.
Er is voor iedereen een Huurwijzer, dit is een brochure die uitgegeven wordt door de Woonbond, hierin wordt toelichting gegeven op de huurverhoging die gevraagd mag worden. De huurverhoging bij Gooi en Omstreken was inflatievolgend (0,6%), dit was een stuk lager dan de huurverhoging die gevraagd had mogen worden.
De huren onder de liberalisatiegrens zijn niet gestegen tot boven deze grens. Bij dalend inkomen is er een mogelijkheid om het extra inkomensafhankelijke deel van de huur met terugwerkende kracht aan te passen.
Grote lopende investeringen inzake energiebesparende maatregelen voor het gehele woningbestand zonder dat daar een (extra) huurverhoging tegenover staat. De besparing is voor de huurder. Gooi en Omstreken ligt hierin op schema en een en ander zal in 2020 rond zijn. Dit in tegenstelling tot veel andere corporaties die dit niet gaan halen.

Communicatie
HGO wil graag meer per mail gaan communiceren maar dan moeten de mailadressen wel bekend zijn. De mailadressen kunnen op de presentielijst ingevuld worden.
Er is een webmaster in dienst genomen die de website aangepast heeft. Graag hoort HGO welke onderwerpen er nog onderbelicht zijn.

6. Plannen voor 2017
De volgend punten hebben in 2017 weer de aandacht van HGO:
- Kwaliteit van service. Aandringen op handhaving van het huidige hoge serviceniveau van de corporatie.
- Aandacht voor gepaste huurverhogingen.
- Monitoren van nieuwbouw van sociale huurwoningen op basis van prestatieafspraken.
- Aanbrengen voorzieningen voor duurzaamheid.
- Continuering van goed overleg met alle partijen.

7. Vragen
Mevrouw Van der Veer uit Hilversum zit in bewonerscommissie Marimba en heeft nog nooit overleg gehad met HGO terwijl er wel gezegd wordt dat er overleg is.
De heer Dijks geeft aan dat zo’n twee jaar geleden de bij HGO bekende bewonerscommissies zijn uitgenodigd. Er hebben toen twee personen gereageerd. Dit zal opnieuw op de agenda komen.

Mevrouw Hoekstra uit Bussum (Weidehof) vraagt of het niet mogelijk is dat er zonnepanelen op de daken kunnen komen. Verder wil zij graag een compliment geven over het voorzitterschap van de heer Dijks.
De heer Dijks vertelt dat het beleid van de corporatie is dat er op hoge gebouwen op proef zonnepanelen zullen worden geplaatst omdat daar een hoge energiebehoefte is. Het is erg ingrijpend en kostbaar, de corporatie gaat hier zorgvuldig mee om. Dit is zeker een punt dat de aandacht heeft van HGO. Het bestuur heeft zich ook laten informeren over zonnepanelen bij een bedrijf in Zwolle en dit zal met de corporatie besproken worden.
De heer Van Gessel vertelt dat er veel onderzoek nodig is omdat het een grote investering is die niet zomaar terugverdiend is, dit onderzoek wordt momenteel gedaan.

De heer Roos uit Bussum vraagt hoe het zit met zonnepanelen bij het nieuwe project in Bussum met 150 woningen. Hier zullen geen zonnepanelen geplaatst worden maar hier kan voor de toekomst wel rekening mee gehouden worden. Er was hier ook een discussie met de Welzijnscommissie. Het heeft dus wel de aandacht van Gooi en Omstreken en zij zijn er mee bezig maar dit is nu nog niet zichtbaar.
De heer Van der Zee uit Bussum vraagt of de puntentelling na een jaar niet alsnog aangepast wordt zodat de huur toch hoger wordt. De heer Van Gessel geeft aan dat zolang je in dezelfde woning blijft wonen er wat betreft de huur weinig zal veranderen, bij mutatie zal de huurprijs zeker verhoogd worden. Verder vertelt de heer Van der Zee dat bij 50 van de 100 woningen de ramen naar binnen toe open gaan. Hier is al mee naar de bouwvereniging gegaan maar nog geen antwoord op gekregen.
De heer Van Gessel weet dat dit onderwerp aan de orde is geweest, het heeft te maken met de hoogte van de dakkapel en met het feit dat het kunststof kozijnen zijn waardoor het niet mogelijk is dat de ramen naar buiten open gaan. De heer Van der Zee geeft aan dat het grootste gedeelte van de bewoners het er niet mee eens is. De heer Van Gessel vindt het jammer dat de communicatie hieromtrent niet goed is geweest. De afweging is wel gegrond gemaakt.

De heer Steenhouwer uit Bussum vraagt wanneer de isolatievoorzieningen in de Weidehof een aanvang gaan nemen.
Dit jaar wordt dat niet meer opgestart, wanneer wel weet de heer Van Gessel nu niet.
De heer Van Veen uit Baarn snapt niet dat er mensen van Gooi en Omstreken aanwezig zijn aangezien dit een huurdersoverleg is. De heer Van Veen vindt de communicatie en het beheer van de corporatie slecht, hier zal je met huurders onder elkaar over moeten kunnen praten en pas daarna met de corporatie erbij. Misschien is dit ook de reden waarom er zo weinig mensen naar deze bijeenkomst komen. Er wordt te veel met de corporatie gepraat en niet met de huurders en te veel tijd gestoken in bijvoorbeeld de bijeenkomsten van de Woonbond.

Mevrouw Hoekstra is dubbel en dwars tevreden met de corporatie en heeft nog nooit problemen gehad. De heer Roos uit Bussum heeft zelf ervaring in huurdersorganisaties en geeft aan dat de Woonbond echt heel veel gedaan heeft voor huurders.
Mevrouw Van Schijndel uit Kortehoef had nog nooit iets gehoord over HGO en denkt dat het handig zou zijn als mensen die nieuw komen wonen een briefje krijgen over het bestaan van HGO. Misschien is dit ook de reden dat er weinig mensen aanwezig zijn.
De heer Dijks vindt dit een goed idee. Verder staat er ook een rubriek van HGO in het huurdersmagazine waardoor HGO wel bekend zou moeten zijn.
De heer Ruijzendaal vertelt dat er in oktober vorig jaar een huurdersinformatieavond georganiseerd is voor de huurders uit Hilversum. Hiervoor zijn 12.000 huurders uitgenodigd waarvan er 100 aanwezig waren. Dit waren hoofdzakelijk huurders van andere corporaties die problemen hadden. De lage opkomst kan er dus ook mee te maken hebben dat er gewoon weinig klachten zijn.

De heer De Graaf uit Bunschoten woont in De Meent waar ook mensen een eigen woning hebben. Er zijn wel gezamenlijke belangen, zoals de fietsenstalling en parkeergarage.
De heer De Graaf vraagt zich af waar de kosten van betaald worden. Hij wilde liever dat het hele blok met huurders was die allemaal voor dezelfde belangen opkomen.
Er zit iemand van Gooi en Omstreken bij de vergaderingen van de Vereniging van Eigenaren, het is voor huurders niet mogelijk om hier bij te zijn.

Mevrouw Koenen uit Hilversum heeft in het gemeentehuis in Hilversum de heer Ruijzendaal ontmoet. Het was haar van te voren niet duidelijk dat de huurdersoverlegavond alleen van Gooi en Omstreken was, maar zij vindt Gooi en Omstreken helemaal top. Er is een groot verschil met andere corporaties.