Huurdersoverlegavond 2014

Impressie van de huurdersoverlegavond van de HGO gehouden op dinsdag 13 mei 2014 in Hilversum. Klik hier voor het verslag.

Meer dan 170 huurders zijn op deze avond aanwezig geweest een ongekend hoog aantal.

huurdersoverleg2015

Aanwezig Namens HGO

Dhr. B.J. van Geenen (voorzitter)
Dhr. W. A. v. d. Greft (secretaris)
Dhr. J. Ruijzendaal (penningmeester)
Dhr. H. W. Dijks (algemeen bestuurslid)
Dhr. K. van Beest (algemeen bestuurslid)
Dhr. N. G. H. Koenders (Ondersteunend lid)
Mw. L. Daselaar (notuliste)

Namens Adviesburo Alma

Dhr. Maarten J. van Weel
Dhr. J de Jong ( Gemeente Hilversum )

1. Opening:
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering.
Dhr. Van Geenen stelt zich voor.
Hij heet iedereen welkom en dankt de mensen, dat zij in groten getale zijn gekomen,zo krijgen wij het gevoel, dat onze stichting ertoe doet.

Voordat we met de agenda beginnen, houden we 1 minuut stilte, om onze oud-voorzitter en mede-oprichter van de HGO , dhr. Driek Nel, te herdenken. Hij is op 1 mei overleden.

2. Vaststellen/aanvullen agenda:
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen opmerkingen en geen ingekomen stukken.
Individuele vragen of klachten hebben we doorgestuurd naar de desbetreffende betrokkenen.
Wij behandelen geen individuele klachten.

4. Verslag 16 mei 2013:
Dit verslag is aan de bezoekers van die avond toegezonden en kon ook worden gedownload.
Omdat er geen vragen, c.q. opmerkingen zijn over dit verslag, wordt dit akkoord bevonden.

5. Met welke zaken hebben we ons bezig gehouden.
U kunt dit ook downloaden van de site.

— we vergaderden regelmatig, zowel het Dagelijks Bestuur (10x) als het Algemeen Bestuur (10x)
— er was drie keer overleg met de corporatie,
— er was een maal overleg met de Raad van Toezicht,
— verder was er nog overleg in het orgaan van de huurdersverenigingen in Gooi- en Vechtstreek (H2O).
— we hebben ons laten bijpraten door een bewonersvereniging.
— we waren verder aanwezig bij diverse opleveringen van nieuwbouwprojecten.

Ook hebben we ons licht opgestoken bij het congres van de vereniging van corporaties Aedes. Daarnaast bezochten vergaderingen van de Provinciale Woonbond Noord-Holland alsook de Landelijke Bewonersdag. Tot slot wisselden we van gedachten bij het Platform Eigen Kracht.

Wat heeft dit allemaal opgeleverd?
— we hebben de petitie Huuralarm ondertekend tegen de verhuurdersheffing,
— we zorgden ervoor dat vragen van diverse huurders bij de juiste personen terecht kwamen,
— we hebben de corporatie kunnen adviseren bij diverse nieuwbouwprojecten,
— we hebben (na veel overleg) ingestemd met de voorgestelde huurverhoging, waarbij
we (ter compensatie)( extra aandacht hebben gevraagd voor de invoering van energie besparende maatregelen,
— we hebben een voorstel ingediend om bij dalend inkomen de huur (achteraf) aan te passen en te verrekenen.
— we hebben ons aangesloten bij een groep huurdersverenigingen die bij de rechter gaat proberen de zogn. verhuurdersheffing terug te draaien

6. Plannen voor 2014.:
Het bestuur en het ondersteunende team hebben veranderingen ondergaan.
Er zijn personele wijzigingen geweest. Met dit verfriste team zullen wij ook dit komende jaar de ontwikkelingen betreffende de huurverhoging op de voet volgen en bij ons een punt van constante gesprekstof blijven.

Daarna gaf de voorzitter een uitleg over het advies m.b.t. de huurverhoging 2014/2015

Het volledige verlag zal medio juni op deze site verschijnen (is inmiddels gebeurd, klik hier voor het verslag)

Vragen door mensen uit de zaal:

Dhr. v.d. Heiden uit Hilversum ergert zich aan het lange leegstaan van woningen die zijn vrijgekomen. Als voorbeeld noemt hij een woning bij hem in de straat. Deze heeft 5 maanden leeggestaan voordat er nieuwe mensen in kwamen wonen. Volgens hem valt dit niet te rijmen met aan de ene kant forse huurverhogingen en aan de andere kant geldverspilling.
Antwoord: wij zullen het op de agenda zetten voor overleg met corporatie G. en O.

Dhr. Bolstra uit Hilversum vraagt waarom er een afdracht is aan corporaties, die in de financiële problemen zijn gekomen.
Antwoord: Dit is in opdracht van minister Blok, dus kabinetsbeleid, dus verplicht.
Dhr. Beuren uit Hilversum maakt zich boos dat de huurverhoging maar doorgaat.
Antwoord: blijft bij ons op de agenda staan voor overleg met corporatie.

Mevrouw Sliep uit Hilversum heeft geen sociale huurwoning, maar krijgt wel fikse huurverhoging.
Antwoord: mag niet hoger zijn dan index verhoging van 2,5%.

Dhr. Huizers vraagt wat het beleid is indien de liberalisatiegrens is bereikt.
Antwoord: beleid is, dat de huur niet hoger wordt. Persoonlijke klachten indienen bij corporatie.

Een woordvoerder van appartementencomplex St. Joseph aan de Kamerlingh Onnesweg vindt het onterecht dat ze huurverhoging hebben gekregen, terwijl er overlast van zwervers in de kelder is. Ze hebben om cameratoezicht gevraagd, is niet gehonoreerd.
Tevens wordt er geen onderhoud gedaan.
Antwoord: Als herhaaldelijk klachten indienen bij corporatie niets uithaalt, heb je ook nog de Geschillen Advies Commissie. (terug te vinden op site Gooi- en Omstreken).

Dhr. Kozijnse uit Hilversum wil ook een positief geluid laten horen, hij is erg tevreden over hoe de renovatie verloopt aan de Menno Simonszhof.

Mevrouw Tabak uit Flat Kerkelanden is bezorgd over de toekomst. Alles gaat veranderen, Hilverzorg en Gooi- en Omstreken blijven vaag. Blijft de zorg gegarandeerd, blijft de huismeester etc. Wat gebeurt er met het convenant van Hilverzorg en Gooi- en Omstreken? Ook is er een wooncommissie, waar de mensen hun zorgen/klachten kunnen deponeren.
Antwoord: wij zetten het op de agenda.

Mevrouw Westhof uit Flat Kerkelanden vraagt wanneer er op deze vragen antwoord verwacht kan worden, omdat wij maar 3x per jaar overleg hebben met de corporatie.
Antwoord: Binnen 2 maanden.

Dhr. Vos uit Blaricum vond dat na het betrekken van de nieuwe woning aan de Schaar, de communicatie met de corporatie eerst heel stroef verliep. Maar nu gaat het beter en
woont hij daar naar volle tevredenheid.

Tenslotte: dhr. v.d. Heiden vindt dat het personeel van de corporatie Gooi- en Omstreken erg laks is, niet naar de mensen luistert en niet naar behoren functioneert.
Antwoord: onze secretaris voelt zich geroepen om hierop te reageren, hij is het niet eens met deze stelling. Ook als dhr. v.d. Heiden ontevreden is en klachten heeft en zich niet gehoord
voelt, kan hij naar de Geschillen Advies Commissie.

P A U Z E

7. Gastspreker dhr. M. van Weel (oud politieman).
Dhr. Van Weel geeft een PowerPoint presentatie over veiligheid in huis en buurtpreventie.
Daarna konden er vragen gesteld worden.

Voor een selectie uit de presentatie tik op deze link.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur en voor wie nog even wil napraten,
is er nog een hapje en een drankje.